Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Partijen: de Klant en Coating Projects.
  2. Klant: de partij die de Opdracht geeft aan Coating Projects.
  3. Coating Projects: de vennootschap COATING PROJECTS BV, met zetel te 8760 Meulebeke, Ambachtenlaan 17, BTW BE 0761.893.527, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk.
  4. Opdracht: overeenkomst van opdracht waarbij Coating Projects zich jegens de Klant verbindt goederen en/of diensten te leveren en de Klant zich jegens Coating Projects verbindt om de Prijs te betalen voor de geleverde goederen en/of diensten.
  5. Installatie: door Coating Projects gerealiseerde installatie op maat van de Klant.
  6. Prijs: de prijs voor de goederen en/of diensten te leveren of geleverd door Coating Projects.
  7. Overmacht: elke omstandigheid, onafhankelijk van de wil van Coating Projects, waardoor de nakoming van de Opdracht redelijkerwijs niet kan worden gevraagd van Coating Projects, hetzij tijdelijk hetzij permanent, waaronder, maar zonder beperkend te zijn: diefstal, staking, oproer, transportproblemen, brand, natuurverschijnselen, pandemie, defect aan apparatuur, onbeschikbaarheid of tekort aan installatie-onderdelen, ziekte of overlijden.

 

Artikel 2. Toepassingsgebied

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en/diensten geleverd door Coating Projects aan de Klant, behoudens afwijkingen overeengekomen tussen de Partijen in een schriftelijke overeenkomst. Door het plaatsen van een Opdracht erkent de Klant de Algemene Voorwaarden van Coating Projects te aanvaarden.

2.2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant wordt uitgesloten.

2.3. Coating Projects heeft steeds het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

 

Artikel 3. Offertes - Orderbevestiging

3.1. Elke offerte van Coating Projects is slechts bindend wanneer ondertekend door een bestuurder van Coating Projects. Offertes blijven geldig tot 30 (dertig) kalenderdagen na de offertedatum.

3.2. De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW.

3.3. De prijzen in de offerte zijn gebaseerd op de informatie verstrekt door de Klant. Ingeval van onvolledige of onjuiste informatie die de prijzen of kosten van de offerte beïnvloeden, is Coating Projects gerechtigd om de prijzen éénzijdig aan te passen.

3.4. Ingeval van typfouten of materiële vergissingen in de offerte of orderbevestiging, is Coating Projects hier niet door gebonden.

3.5. De Opdracht komt tot stand tussen de Partijen op het ogenblik van aanvaarding van de Opdracht door Coating Projects. Enkel een orderbevestiging ondertekend door een bestuurder van Coating Projects, is bindend voor Coating Projects. Een begin van uitvoering geldt als orderbevestiging door Coating Projects, tenzij deze onder voorbehoud is geschied.

3.6. Coating Projects kan te allen tijde de Opdracht annuleren vóór de aanvang van de Opdracht zonder een vergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant.

 

Artikel 4. Uitvoering van de Opdracht

4.1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt aan de Algemene Voorwaarden van Coating Projects, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de Klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.

4.2. De uitvoering van de Opdracht geschiedt zoals bepaald in de offerte en/of orderbevestiging.

4.3. De Klant is gehouden alle informatie die Coating Projects aangeeft nodig te hebben voor het correct en tijdig kunnen uitvoeren van de Opdracht en/of waarvan de Klant weet of behoort te weten dat de Coating Projects de informatie nodig heeft voor het correct en tijdig kunnen uitvoeren van de Opdracht, ter beschikking te stellen in de vorm, in het veelvoud en op de wijze zoals door Coating Projects gewenst en bovendien zo tijdig dat de Coating Projects de Opdracht zonder vertraging kan uitvoeren. De Klant zal geen kosten kunnen aanrekenen aan Coating Projects voor de terbeschikkingstelling van informatie. De Klant staat tegenover Coating Projects in voor de correctheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Coating Projects ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze informatie via of van een derde afkomstig is. Coating Projects is niet gehouden de juistheid en volledigheid van de door de Klant verstrekte informatie te onderzoeken. Uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten ontstaan door het niet, niet-tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van gevraagde informatie, zijn voor rekening van de Klant.

4.4. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan de Klant weet of behoort te weten dat zij voor de uitvoering van de Opdracht van belang (kunnen) zijn, dan brengt de Klant Coating Projects daarvan onverwijld en volledig op de hoogte.

4.5.De Klant is alleen verantwoordelijk en aansprakelijk voor de vergunningen, toelatingen en dergelijke meer nodig voor de uitvoering van de Opdracht door Coating Projects. Kan de Opdracht niet uitgevoerd worden wegens het niet voorhanden zijn van de nodige vergunningen, toelatingen en dergelijke meer, dan zal de Klant een vergoeding dienen te betalen aan Coating Projects zoals ingeval van de annulering van de Opdracht.

4.6. Vóór de aanvang van de werken dienen de ruimten waarin de werken moeten uitgevoerd worden, wind- en waterdicht te zijn, alsook voldoende beschermd tegen vochtigheid en temperatuurschommelingen. In voorkomend geval zijn de verwarmings- of koelingskosten om een binnentemperatuur van minimum 15°C en maximum 30°C te bekomen, volledig ten laste van de Klant. Deze kosten zullen in voorkomend geval afzonderlijk aangerekend worden aan de Klant.

4.7. Vóór de aanvang van de werken dienen de vereiste bouwkundige voorzieningen, zoals aangegeven in de offerte of orderbevestiging, aanwezig of voldaan te zijn.

4.8. Stromend water, elektriciteit, perslucht, verwarming, energievoorzieningen, sanitaire voorzieningen, in voorkomend geval zoals voorzien in de offerte of orderbevestiging, dienen door de Klant voorzien te worden op de werf.

4.9. De Klant staat in voor alle voorzieningen betreffende de bereikbaarheid van de ruimten waarin de werken uitgevoerd worden. De ruimten dienen vlak en ook opgeruimd te zijn. De Klant staat ook in voor de veiligheid van de ruimten waarin de werken uitgevoerd worden. De Klant zal voor zover mogelijk de toegang tot de ruimten waar Coating Projects werken uitvoert, verbieden voor derden.

4.10. De Klant zal de nodige parkeerruimte voorzien op de werf. Wanneer deze parkeerruimte zich op de openbare weg bevindt, dient de Klant in te staan voor alle nodige vergunningen en/of taksen die daarvoor nodig zijn. De Klant zal hier alleen verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn. Parkeergeld en/of boetes ingevolge de parkeerplaatsen op de openbare weg zijn uitsluitend voor rekening van de Klant.

4.11. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle opgelegde voorzieningen en vereisten zoals opgenomen in de offerte of orderbevestiging.

4.12. Afval tengevolge van de uitvoering van de Opdracht zal enkel tegen betaling verwijderd worden van de werf.

4.13. Indien de toestand van de ruimten niet toelaat om op de voorziene startdatum met de Opdracht aan te vangen, zullen de reeds gemaakte kosten toch aangerekend worden aan de Klant. Dit geldt ook wanneer de werken niet vlot kunnen uitgevoerd worden door hinder van derden.

4.14. De Klant kan de Installatie enkel gebruiken voor het doel waarvoor de Installatie werd gemaakt.

4.15. Coating Projects zal zich inspannen de Opdracht met de vereiste professionele deskundigheid uit te voeren. Ten aanzien van de Opdracht is er sprake van een inspanningsverbintenis voor de Coating Projects, die geenszins verbonden is door een resultaatsverbintenis.

4.16. Coating Projects bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de Opdracht wordt uitgevoerd. De uitvoering van de Opdracht kan door Coating Projects geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan een derde.

4.17. Ingeval bepaalde onderdelen voor de Installatie niet beschikbaar zijn op de markt tegen marktconforme prijzen en voorwaarden, behoudt Coating Projects zich het recht voor om deze onderdelen te vervangen door volwaardige alternatieve onderdelen. In voorkomend geval zal de meerprijs voor deze vervangende onderdelen integraal aangerekend worden aan de Klant.

 

Artikel 5. Annulering van de Opdracht

5.1. Elke annulering van de Opdracht door de Klant dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig na schriftelijke kennisname door Coating Projects.

5.2. Ingeval van annulering vóor de aanvang van de Opdracht, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 50% (vijftig procent) van de Prijs voor de totale Opdracht, onverminderd de Prijs voor de reeds gemaakte kosten (waaronder maar zonder beperkend te zijn: materiaal, werkuren, administratieve kosten).

5.3. Ingeval van annulering tijdens de uitvoering van de Opdracht, is de Klant de Prijs voor de reeds verrichte werken verschuldigd, te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 50% (vijftig procent) van de Prijs voor de geannuleerde werken van de Opdracht, onverminderd de Prijs voor de reeds gemaakte kosten (waaronder maar zonder beperkend te zijn: materiaal, werkuren, administratieve kosten).

 

Artikel 6. Prijs – Facturatie

6.1. De Prijs is exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden geheven.

6.2. De Prijs is deze zoals vermeld op de offerte of orderbevestiging. Coating Projects behoudt zich het recht voor om de prijs aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten ten gevolge van de wijziging in de structuur ervan (waaronder maar zonder beperkend te zijn: grondstoffen, lonen, energieprijzen, indexatie, wisselkoersen). In dit geval geldt de nieuwe Prijs zoals vermeld op de factuur. Voorafgaande prijsopgaven zijn louter indicatief en kunnen niet gebruikt worden om facturen te betwisten.

6.3.Meerwerken, zijnde werken uitgevoerd bovenop in de offerte of orderbevestiging voorziene werken, worden steeds uitgevoerd tegen uurtarief en tariefprijs van de gebruikte materialen en zullen bijkomend aangerekend worden aan de Klant. Vereist de uitvoering van de Opdracht het gebruik van een kraan, hoogtewerker of ander materieel of tuigen, dan zal de kostprijs of huurprijs bijkomend aangerekend worden aan de Klant, zelfs indien niet voorzien in de offerte of orderbevestiging, zelfs zonder voorafgaande melding aan de Klant. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zullen eveneens bijkomend aangerekend worden aan de Klant.  Elke vorm van een geschrift (waaronder maar zonder beperkt te zijn: mail, gsm-berichten) geldt als bewijs voor de facturatie van uitgevoerde werken.

6.4. De Prijs is exclusief verplaatsings-, leverings-, transport-, verzekerings- en administratieve kosten.

6.5. Coating Projects is gerechtigd van de Klant de betaling van één of meerdere voorschotten op de Prijs te verzoeken. Er kan een voorschot gevraagd worden bij bestelling, bij aanvang van levering en bij opstart. Indien een voorschot gevraagd wordt door Coating Projects, zal Coating Projects de Opdracht (verder) uitvoeren na betaling van het voorschot.

 

Artikel 7. Betaling

7.1. Betaling van de facturen van Coating Projects aangaande onderdelen en interventies dienen te geschieden binnen de dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum. Betaling van de facturen van Coating Projects aangaande projecten, zowel voorschotten als schijven, dienen te geschieden binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum.  Betaling geschiedt in euro, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, door middel van overmaking ten gunste van een door Coating Projects aan te wijzen bankrekening. Bank- en andere betalingskosten zijn ten laste van de Klant.

7.2. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur van Coating Projects schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

7.3. De Klant heeft niet het recht van verrekening, schuldvergelijking, korting of opschorting. Coating Projects behoudt zich dit recht wel voor. Schuldvergelijking door Coating Projects is tegenstelbaar aan de curator en de schuldeisers van de Klant.

7.4. Bij niet-betaling van de factuur uiterlijk op de vervaldag, is op alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, een interest verschuldigd gelijk aan de wettelijke interestvoet van toepassing ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties (Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties), waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand. Bovendien worden de factuurbedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 10%, met een minimum van € 250,00 (tweehonderd vijftig euro), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd andere invorderingskosten, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Per aanmaning wordt een aanmaningkost van € 10,00 (tien euro) aangerekend. Per aangetekende aanmaning wordt een aanmaningskost van € 25,00 (vijfentwintig euro) aangerekend.

7.5. Bij gebreke aan betaling door de Klant op de vervaldag van de factuur, worden ook alle andere facturen, alsook hetgeen de Klant verschuldigd is aan Coating Projects wegens welke oorzaak ook, onmiddellijk en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

7.6. Bij gebreke aan betaling door de Klant op de vervaldag van de factuur, is Coating Projects gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van de Opdracht te schorsen en zelfs te annuleren met onmiddellijke ingang, zonder een vergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant.

7.7.In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Klanten hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

 

Artikel 8. Protesten

8.1. Protesten met betrekking tot de geleverde goederen/diensten dienen onmiddellijk doch uiterlijk binnen de acht (8) kalenderdagen na de levering, schriftelijk per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht aan Coating Projects.

8.2. Protesten met betrekking tot het factuurbedrag dienen onmiddellijk doch uiterlijk binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum, schriftelijk per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht aan Coating Projects met vermelding van het factuurnummer.

8.3. Protesten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

8.4. Bij betaling van de factuur wordt de factuur en de geleverde goederen/diensten geacht aanvaard en goedgekeurd te zijn door de Klant, zowel wat de prijs als de kwaliteit betreft.

8.5. Beoordeelt Coating Projects het protest van de Klant als gegrond, dan heeft Coating Projects de vrije keuze tussen de aanpassing van het aangerekende factuurbedrag ofwel het kosteloos corrigeren of opnieuw verrichten van de geprotesteerde goederen/diensten.

 

Artikel 9. Leveringstermijnen

9.1. Is de Klant een voorschot verschuldigd of dient hij voor de uitvoering van de Opdracht benodigde informatie ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de Opdracht dient te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door de Coating Projects is ontvangen respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld aan de Coating Projects.

9.2. Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zijn de termijnen voor het uitvoeren van de Opdracht louter indicatief en derhalve niet bindend voor Coating Projects, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen de Partijen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de Opdracht. Ingeval van vertraging in de uitvoering kan de Klant de Opdracht niet op kosten van Coating Projects laten uitvoeren door een derde partij. De artikelen 1143 – 1144 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op de Opdracht.

 

Artikel 10. Eigendomsoverdracht

10.1. De geleverde goederen blijven eigendom van Coating Projects tot volledige betaling door de Klant van hoofdsom, kosten en interesten.

10.2. Levering geschiedt op risico van de Klant, die zich tegen mogelijke schadegevallen behoort te verzekeren. Elke diefstal, verlies of beschadiging op de werf zijn ten laste van de Klant.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1. Coating Projects behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op de Installatie en haar onderdelen, alsook op alle documenten, nota’s, technische beschrijvingen, calculaties, plannen, tekeningen, modellen, prototypes, maquettes, foto’s, in de meest ruime zin, deel uitmakend van de uitvoering van de Opdracht, behoudens afwijkingen overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst.

11.2. Coating Projects is gerechtigd om de Installatie of foto’s van de Installatie, gemaakt in het atelier van Coating Projects of bij de Klant ter plaatse of elders, te gebruiken voor publicitaire of marketingdoeleinden, zelfs zonder toestemming van de Klant. Coating Projects behoudt zich tevens het recht voor om de naam van de Klant te vermelden voor eigen commerciële doeleinden.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid – Vrijwaring

12.1. Coating Projects is slechts aansprakelijk voor de door haar begane grove of opzettelijke fout. Coating Projects is derhalve niet aansprakelijk voor de gewone of lichte fout.  Voor zover Coating Projects bij de uitvoering van de Opdracht afhankelijk is van de medewerking, diensten en prestaties van derden, kan zij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook voortvloeiend uit hun fout, daarin begrepen grove fout of opzet.

12.2.Indien een fout wordt gemaakt doordat de Klant aan Coating Projects onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Coating Projects niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade.

12.3.Coating Projects is niet gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, zoals, doch niet beperkt tot, winstderving, personeelskosten, verlies van een kans, klachten van derden, advocatenkosten.

12.4. De schadevergoeding waartoe Coating Projects eventueel gehouden is ten opzichte van de Klant, is nooit hoger dan het bedrag van de gefactureerde Prijs voor de Opdracht én nooit hoger dan het bedrag uitgekeerd door de verzekering van Coating Projects, in voorkomend geval, voor het schadegeval. Ingeval de aansprakelijkheid voor de schade door een verzekering van de Klant is gedekt, zal de uitkering die onder de verzekering wordt verkregen, in mindering dienen te worden gebracht van de aansprakelijkheid van Coating Projects.

12.5. Coating Projects is niet aansprakelijk voor schade aan derden en is niet gehouden tot enige vrijwaring van de Klant tegen eventuele aanspraken van derden. De Klant vrijwaart daarentegen wel Coating Projects voor aanspraken van derden.

12.6.De Klant alleen, en dus bij uitsluiting Coating Projects, is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het naleven van alle toepasselijke wetgeving, waaronder maar zonder beperkend te zijn: bouwvergunningen, exploitatievergunningen, milieuvoorschriften.

12.7. Coating Projects is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door: de toestand van de ruimte waarin de Installatie is geplaatst, niet-aangepaste temperatuur, slecht onderhoud, incorrect gebruik, niet-aangepaste elektriciteits- en andere voorzieningen voor het gebruik van de Installatie, accidentele schade, vandalisme, burenhinder.

12.8. Ingeval van Overmacht, kan Coating Projects niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen. In situaties van Overmacht kan Coating Projects de Opdracht annuleren of, in voorkomend geval met instemming van de Klant, de werken uitvoeren volgens nieuwe overeengekomen termijnen, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant.

12.9.De Klant is alleen verantwoordelijk en aansprakelijk voor elke schade, tenietgaan of diefstal van materieel, in de ruimste zin, eigendom van Coating Projects, gebruikt tijdens de uitvoering van de Opdracht op de werf van de Klant. Coating Projects raadt de Klant aan om zich te verzekeren tegen deze risico’s.

12.10. Op alle door Coating Projects zelf gefabriceerde onderdelen van de Installatie geldt een garantieperiode van 1 (één) jaar. De garantie dekt niet: slijtdelen, ondeskundig gebruik, niet naleven van de voorschriften, dichten op pompen, lagers en riemen ovenventilatoren. Ingeval van garantie zal de Klant wel een verplaatsingsvergoeding verschuldigd zijn aan Coating Projects voor elke interventie.

12.11. Elke leveranciers- of productaansprakelijkheid wordt verworpen door Coating Projects wanneer (i) de onderdelen of materialen niet door Coating Projects werden gefabriceerd, (ii) wanneer de onderdelen of materialen werden gewijzigd na levering, (iii) wanneer de schade voortkomt uit incorrect gebruik. De aansprakelijkheid voor de geleverde en gebruikte onderdelen en materialen is beperkt tot de waarborgen verstrekt door de fabrikant van deze onderdelen en materialen. Voor de niet door Coating Projects gefabriceerde goederen treedt de Klant van rechtswege in de rechten van Coating Projects ten aanzien van de leverancier.

12.12. Coating Projects is niet aansprakelijkheid voor aantasting of schade aan de ruimte of de daarin aanwezige materialen te wijten aan de hitte of de zuurtegraad die de Installatie met zich meebrengt.

 

Artikel 13. Afstand van recht

Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

 

Artikel 14. Vertaling

De Nederlandstalige tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht – Forumkeuze

15.1. Op alle overeenkomsten tussen de Partijen is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing.

15.2. Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen tussen de Partijen beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van de zetel van Coating Projects.

 

Artikel 16. Privacy

De persoonsgegevens van de Klant die Coating Projects verwerkt, hebben betrekking op de hoedanigheid van klant. Coating Projects neemt de nodige en mogelijke maatregelen om de ongeoorloofde toegang tot deze persoonsgegevens te verhinderen, in toepassing van de Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Voor meer informatie over het privacy-beleid van Coating Projects, kan de Klant zich richten tot: info@coatingprojects.be.

 

Translation in English on request

Contact
Royennestraat 51
7700 Moeskroen - Belgium


info@coatingprojects.be
+32 51 76 01 20
BTW BE 0761 893 527

Openingsuren
Maandag tot donderdag: 9u - 12u en 13u - 17u
Vrijdag: 9u - 12u
Bezoek na afspraak
Coating Projects